Bessemcomité Boechout

Het politieke verhaal

In 1987 gaf de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen negatief advies op het BPA dat voorzag in de verkaveling van het Bessemgebied. De gemeente (GEB, VLD, SP) besloot dan maar dat BPA te vergeten en de procedure te stoppen.

Periode 1988-1994 (GEB, VLD, SP): Dezelfde coalitie bestuurde onze gemeente. In 1994 overleed de eigenaar Dr. gynaecoloog Van De Velde, en het gebied werd verkocht aan projectontwikkelaar Matexi.

Periode 1994-2000 (AGALEV, CVP, VLD): Matexi diende vrij vlug een verkavelings- en onteigeningsplan in. het werd op de nodige bezwaren onthaald. Ook het gemeentebestuur gaf een negatief advies, o.a. wegens het ontbreken van een degelijke woonbehoeftestudie. Door toenmalige en wijlen schepen van R.O. Staf Verbist werd op de valreep de procedure van een Beschermend BPA gelanceerd, dat eveneens kaderde in het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) dat voorzag in recreatie-, landbouw- en parkgebied. Deze procedure blokkeerde de verdere aanvragen van de projectontwikkelaar. Ook het bouwen van woningen aan de Oude Steenweg werden alzo tweemaal negatief geadviseerd. Na ook negatief advies van de BD van de provincie ging de verkavelaar in beroep bij de hogere overheid, namelijk minister Van Mechelen.

Periode 2000-2006 (VU, VLD, CVP): Het oude BPA van ’58 van waaruit het Beschermend BPA vertrokken was kwam te vervallen. Er diende dus een nieuw te worden opgemaakt. Ook het afbakenen van het Grootstedelijk Gebied was nog altijd niet rond. Zodoende besliste het huidige bestuur met de eigenaar een voor hem aanvaardbare oplossing te kiezen. het bouwen aan de Oude Steenweg kon niet meer worden tegengehouden wegens het feit dat het woonzone betreft op het Gewestplan.

Uiteindelijk werd een persconferentie belegd op 24 april 2005 en de media ervan ingelicht dat via een constructie de gemeente door grondenruil in het bezit kan komen van het Bessemgebied.

Periode 2006-2012 (SP.a - PRO, CD&V, Groen-Gangmaker): De aangegane verbintenis (= de constructie) tussen de gemeente Boechout en de eigenaar van het gebied (zijnde Matexi) blijft nog altijd van kracht.

Belangrijk: Op 8 juni 2011 verscheen in het Belgisch Staatsblad onder de rubriek Vlaamse overheid met ref. 2011/35457 de volgende goedkeuring:

Boechout – Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 31-03-2011 verleent goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan “Koude beekvallei – deel Molenveld” dat de gemeenteraad van Boechout op 31-01-2011 definitief vastgesteld heeft.

Het hogervermelde ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) houdt onder andere in dat het Molenveld niet langer als “Woonuitbreidingsgebied” wordt beschouwd maar wel als “Landschapspark”.

Uiteindelijk — na 27 jaar van onafgebroken inzet en na honderden vergaderingen — werden op 5 september 2014 de eigendomsoverdrachten officieel door de betrokken partijen zijnde Matexi, het gemeentebestuur van Boechout, De Ideale Woning en het OCMW-Boechout, ondertekend. Het Molenveld “= Bessemgebied” is nu eigendom van de gemeente Boechout.

De strijd is gestreden. Het Bessemgebied blijft groen!